You are currently viewing Polonia chce brać udział w polskich wyborach!

Polonia chce brać udział w polskich wyborach!

  • Post author:

Polonia z całego świata podpisuje petycję  do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego zagrażającej, ich zdaniem, konstytucyjnie gwarantowanym prawom Polaków za granicą do głosowania w polskich wyborach parlamentarnych.

Reklama

„Jako obywatele polscy przebywający lub mieszkający poza granicami kraju, zwracamy się do Państwa w sprawie dla nas kluczowej – poszanowania praw wyborczych wszystkich Polek i Polaków, bez względu na ich poglądy i miejsce zamieszkania.

Wyrażamy zaniepokojenie i obawę, że nowelizowany kodeks wyborczy może drastycznie ograniczyć nasze zagwarantowane konstytucyjnie prawo wyborcze.

Prawo wszystkich obywateli polskich do udziału w wyborach wynika wprost z art. 62 Konstytucji RP i pozbawienie go jest możliwe tylko w drastycznych przypadkach: „Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych”. Niezależnie od miejsca i czasu pobytu za granicą, wszyscy jesteśmy polskimi obywatelami i oczekujemy, że państwo polskie uszanuje zagwarantowane konstytucyjnie prawo każdej Polki i każdego Polaka do głosowania w wyborach w Polsce. Apelujemy o stworzenie takiej liczby Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), by zaspokoić potrzeby głosujących za granicą i zapewnić członkom komisji godne warunki pracy, umożliwiając skuteczne policzenie wszystkich głosów w wyznaczonym terminie. W ostatnich wyborach prezydenckich największe komisje za granicą obsługiwały czasem ponad dwadzieścia tysięcy wyborców, licząc głosy aż do wtorku po niedzielnym głosowaniu.

W wielu krajach odległości są ogromne; wyborcy mieszkają setki, a czasem tysiące kilometrów od najbliższej OKW. ​​A przecież, zgodnie z art. 14 Kodeksu Wyborczego, obwody dla obywateli polskich za granicą tworzy się, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jest możliwość przekazania wyników głosowania do właściwej komisji. Niezwykła mobilizacja obywatelska podczas ostatnich wyborów prezydenckich jednoznacznie wskazuje na wzrost zainteresowania udziałem w wyborach i gwarantuje, iż znajdą się wolontariusze chętni do pracy w komisjach.

Biorąc pod uwagę realia geograficzne w wielu krajach (ogromne odległości), a także fakt, że wśród chcących głosować są osoby starsze, chore, niepełnosprawne czy z małymi dziećmi, domagamy się przywrócenia głosowania korespondencyjnego za granicą, tak aby wszyscy chętni obywatele RP mieli możliwość uczestniczenia w wyborach i oddania głosu. Przypominamy, że zarówno ustawy, jak i konstytucja nie definiują praw wyborczych według kryterium miejsca przebywania ani zamieszkania, a komisje wyborcze można tworzyć nawet na statkach.

Nam, Polakom mieszkającym poza granicami kraju, leży na sercu Polska i jej los. Bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje rządy, swoją pracą i działalnością społeczną staramy się jak najlepiej Polsce służyć. Mimo że mieszkamy poza krajem, pozostajemy częścią polskiego społeczeństwa. Mamy prawo brać czynny udział w społecznym, politycznym i kulturalnym życiu naszego kraju i stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczania naszego prawa wyborczego przez wprowadzenie utrudnień i ograniczeń sprzecznych z literą i duchem obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 32. Konstytucji RP: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Wierzymy, że Parlament i Prezydent Rzeczypospolitej uszanują prawa konstytucyjne Polek i Polaków za granicą i umożliwią wszystkim chętnym udział w wyborach odbywających się w ich rodzinnym kraju.

Apelujemy, by:

za granicą powołano znacząco większą liczbę OKW niż w czasie wyborów w latach 2015 i 2019,
ich lokalizacja odzwierciedlała realia demograficzne (stworzenie OKW we wszystkich skupiskach Polaków za granicą),
czerpiąc z doświadczeń roku 2020 i w uznaniu geograficznych realiów w wielu krajach, umożliwiono głosowanie korespondencyjne za granicą” – piszą twórcy petycji.

Można ją podpisywać pod adresem: Petycja do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego zagrażającej konstytucyjnie gwarantowanym prawom Polaków za granicą do głosowania w polskich wyborach parlamentarnych – Petycjeonline.com

Reklama