Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  • Post author:
Udostępnij:

Polish Psychologists’ Association poszukuje osoby na stanowisko: Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna. Rodzaj kontraktu: wolontariat. Opis stanowiska: • Współpraca oraz efektywna komunikacja z członkami Zarządu i Rady PPA • Współudział w określaniu misji i kierunku działań organizacji • Wyznaczanie krótko i długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych organizacji w kontekście zasobów ludzkich • Uczestnictwo w pracach dotyczących pozyskiwania funduszy na rzecz działalności i rozwoju organizacji wraz z budowaniem pozytywnego wizerunku PPA • Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawnych odnoszących się do działalności organizacji oraz współpracy z wolontariuszami • Nadzór nad działem HR, kontrola i utrzymywanie wysokich standardów działań w nim prowadzonych, wyznaczanie strategii oraz wsparcie merytoryczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi • Nadzór nad tworzeniem planów rozwojowych działu HR, oraz wspieranie innych działów w oparciu o zgłaszane potrzeby • Pomoc, wsparcie i motywacja wolontariuszy, utrzymywanie wysokiej wydajności i zaangażowania. Oferujemy: • Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie • Spotkania cykliczne, warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy • Możliwość pracy zdalnej • Rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku • Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu • Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej. Umiejętności kandydata: • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, z uwzględnieniem zarządzania zespołem i nadzorem nad działaniem i strategią organizacji • Wykształcenie kierunkowe z zakresu HR (lub inne pokrewne kierunki) bądź kwalifikacje CIPD Level 5 (lub wyższe) • Znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawowych i regulacyjnych dotyczących działania stowarzyszenia • Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu procesów rekrutacji oraz selekcji, employee relations, opracowywaniu systemów motywacyjnych i rozwojowych, współpraca ze związkami zawodowymi, znajomość rekomendowanych praktyk zawodowych, tworzenie polis i procedur zgodnie z aktualnymi wymaganiami zewnętrznymi oraz wspierające działania wewnętrzne oraz doradztwie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, zdolności przywódcze, umiejętność współpracy z rozbudowanymi zespołami, asertywność oraz zdolności negocjacyjne • Umiejętność samodzielnego działania, myślenia strategicznego, odporność na stres, empatia oraz elastyczność • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym. Location: London/remote working Type of contract: Volunteering Job description: • Cooperation and effective communication with the members of the Board of Directors and the Council • Participation in defining the mission and the direction of the organisation • Outlining short- and long-term strategic and operational goals in the context of human resources • Participating in work on raising funds for the operations and development of the organisation as well as building positive organisation image • Supervision over the correct application of legal provision relating to the organisation’s activities and working with volunteers • Supervision over the HR department, controlling and maintaining high standards of conducted activities, setting out strategies and providing substantive support for HR management related queries • Supervision over development plans for the HR department, as well as supporting other department based on their needs • Supporting and motivating volunteers, maintaining high productivity and engagement We offer: • Working within a nice team and mutual support • Cyclic meetings, workshops and training for volunteers • Opportunity of remote working • Professional development and gaining new skills and experience • Substantive support from our experienced team • Certificate of work completed for a charity Candidate skills: • Experience of working in a similar role, including managing a team and supervising organisational operations and strategy • Higher education in HR (or another relevant field) or professional qualification from CIPD Level 5 (or higher) • Good understanding of the employment law as well as legislation and regulations regarding the association • Experience in conducting and supervising recruitment and selection processes, employee relations, developing motivational strategies and development paths, cooperation with the Trade Unions, a good understanding of best recommended professional practices, managing policies and procedures according to the external demands and internal needs and HR management advisory • Great communication skills, leadership skills, ability to collaborate with different teams, assertiveness and negotiation skills • Ability to work independently, strategic thinking, resistance to stress, empathy and flexibility • Good knowledge of Polish and English.

Reklama
Reklama

Udostępnij: